Configureer je JAMES horloge voor noodoproepen 

Algemene voorwaarden (B2B)

Voor zakelijke partners. Status: 01.11.2023

1. toepassingsgebied & geldigheid

Deze Algemene voorwaarden de ilogs gezondheidszorg GmbH - in volgorde "ILOGS" - voor zakelijke klanten (B2B) - hierna te noemen "AV" - zijn altijd van toepassing, tenzij anders overeengekomen met de contractpartner - hierna te noemen "contractpartner". "Klant" De regels worden "regels" genoemd.

De volgorde van geldigheid is:
1. individuele overeenkomsten in contracten met klanten
2. algemene voorwaarden van ILOGS
3. wettelijke bepalingen

Alle bestellingen en overeenkomsten zijn alleen wettelijk bindend als ze schriftelijk door ILOGS worden bevestigd en door het bedrijf worden ondertekend. De aankoopvoorwaarden van de klant worden hierbij uitgesloten voor de betreffende juridische transactie en de gehele zakelijke relatie. Aanbiedingen zijn altijd onder voorbehoud.

2. object

Deze AV regelen de overdracht en het gebruik, evenals de werking en het onderhoud van ILOGS-licentiemateriaal.

Licentiemateriaal in de zin van deze AV omvat standaard- en afzonderlijke software in machineleesbare vorm, inclusief de bijbehorende documentatie.

ILOGS verleent de klant een niet-overdraagbaar en niet-uitsluitbaar recht om het licentiemateriaal te gebruiken op gedefinieerde machines en locaties onder de volgende voorwaarden en levert hiervoor diensten.

Een contract tussen ILOGS en de klant komt tot stand wanneer een aankoop-, huur- of onderhoudscontract wordt ondertekend of wanneer de klant een schriftelijke bestelling plaatst.

3. prestaties en testen

3.1 Standaardsoftware
In het geval van standaardprogramma's bevestigt de klant door ondertekening van het koopcontract kennis te hebben genomen van de omvang van de bestelde programma's.

3.2 Software op maat
Software op maat wordt gemaakt op basis van het type en de omvang van de informatie en documenten die volledig door de klant worden verstrekt. De basis voor de creatie is een schriftelijke servicebeschrijving. Deze dienstbeschrijving moet door de klant worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid en worden voorzien van zijn goedkeuringsnota. Latere verzoeken om wijzigingen kunnen leiden tot afzonderlijke termijn- en prijsafspraken.

3.3 ASP of SaaS

ILOGS biedt ook de exploitatie van het systeem in een modern datacenter aan voor het gelicentieerde materiaal. Dit gebeurt in de vorm van "Application Service Providing" of als klassieke cloudoplossing ("Software-as-a-Service").

De naleving van de overeengekomen betalingstermijnen is een essentiële voorwaarde voor de uitvoering van het contract door ILOGS. In geval van laattijdige betaling is de klant vanaf de 2e herinnering verwijlintresten verschuldigd.

3.4 Acceptatie
De klant dient uiterlijk vier weken na oplevering van de maatwerkprogrammatuur of bewerking (in de vorm van SaaS of ASP) een acceptatietest uit te voeren. Dit moet door de klant worden bevestigd in een protocol.

Als de klant de periode van vier weken laat verstrijken zonder aanvaarding, wordt de dienst geacht te zijn aanvaard op de einddatum van de genoemde periode. verwijderd.

Eventuele defecten, d.w.z. afwijkingen van de goedgekeurde servicebeschrijving, moeten schriftelijk aan ILOGS worden gemeld en voldoende worden gedocumenteerd door de klant. Als er belangrijke defecten schriftelijk worden gemeld, d.w.z. als de werking onder spanning niet kan worden gestart of voortgezet, is een nieuwe acceptatieprocedure vereist zodra de defecten zijn verholpen. De klant heeft niet het recht om aanvaarding te weigeren omwille van kleine defecten.

4.serviceniveaus

Er is een webgebaseerd trouble ticket-systeem beschikbaar voor het melden van storingen en de Categorie 1 er is een hotline beschikbaar.

4.1 Foutklassen

Blokkeerder/kritisch (= klasse/categorie 1)
Het juiste gebruik van een of meer softwaremodules of het totale IT-systeem is niet mogelijk of wordt onredelijk beperkt. De fout heeft een ernstige impact op de bedrijfsverwerking of -beveiliging. Dit zijn voornamelijk fouten die verdere verwerking onmogelijk maken.

Functiegerelateerde voorbeelden: Systeemuitval zonder herstart, gegevensverlies/gegevensvernietiging, onjuiste resultaten tijdens tijdkritische massaverwerking van gegevens.

Maatregelen: Het begin van de foutenanalyse is in Hoofdstuk 4.3 beschreven. Deze fouten worden meestal verholpen met hotfixes, patches of configuratiewijzigingen. A Telefonisch contact met ILOGS is in dit geval verplicht!


Zwaar (= klasse/categorie 2)
Het juiste gebruik van ten minste een of meer softwaremodules wordt ernstig beperkt. De fout heeft een significante invloed op de bedrijfsverwerking of -beveiliging, maar maakt het mogelijk dat het werk doorgaat.

Functiegerelateerde voorbeelden: Onjuiste of inconsistente verwerking, merkbare ondermijning van de overeengekomen prestatiegegevens van het IT-systeem, opeenstapeling van kortetermijnverstoringen van IT-activiteiten.

Maatregelen: Het begin van de foutenanalyse is in Hoofdstuk 4.3 beschreven. Deze fouten worden meestal verholpen met hotfixes, patches of configuratiewijzigingen.


Laag (= klasse/categorie 3)
Het juiste gebruik van een of meer softwaremodules is enigszins beperkt. De fout heeft een onbeduidende invloed op de bedrijfsprocessen of de beveiliging, maar maakt verdere verwerking zonder beperkingen mogelijk.

Functiegerelateerde voorbeelden:
Onjuiste foutmelding/een programma gaat in de wachtstand en kan alleen opnieuw worden geactiveerd door op een knop te drukken.

Maatregelen:
ILOGS begint de fout binnen een redelijke termijn te verwerken met gekwalificeerd personeel en zorgt er waar mogelijk voor dat de oorzaak van de fout wordt gecorrigeerd - bijvoorbeeld door de configuratie van de software te wijzigen, softwarefouten te corrigeren als onderdeel van het releasebeleid.


Triviaal (= klasse/categorie 4)
Het juiste gebruik van een of meer softwaremodules is onbeperkt mogelijk. De fout heeft geen of slechts een geringe invloed op de bedrijfsprocessen of de veiligheid. Dit zijn voornamelijk cosmetische fouten of fouten die door LN-medewerkers zelf kunnen worden omzeild.

Functiegerelateerde voorbeelden: Storende extra uitvoer op het scherm, documentatiefouten of spelfouten.

Maatregelen: ILOGS zorgt voor probleemoplossing zonder speciale prioriteit als onderdeel van gepland preventief onderhoud of het releasebeleid.


4.2 Storingsfrequentie en beschikbaarheid
ILOGS garandeert een gemiddelde beschikbaarheid van 99 procent van de software binnen de onderhoudsstandby-tijden. Deze zijn op Oostenrijkse werkdagen vanaf Maandag tot donderdagelk van 08:00 tot 16:00. Vrijdag van 08:00 tot 13:00. Buiten deze tijden wordt de bediening nog steeds aangeboden, maar is er geen gegarandeerde beschikbaarheid.

Als de fout in het onderliggende systeem zit (hardware, besturingssysteem, SQL-server, netwerk, enz.), dan telt dit niet als een storing in termen van beschikbaarheid.

Het systeem wordt als mislukt beschouwd als er een fout optreedt in de Klasse 1 en meer dan 25% van de gebruikers kunnen niet op hun werkstation werken tijdens kantooruren.


4.3 Onderhoudsklaarheid en responstijden
Tenzij anders overeengekomen, biedt ILOGS onderhoudsgereedheid (ondersteuningsgereedheid) tijdens de onderhoudsstandby-tijden. Preventief onderhoud en wijzigingen aan het systeem worden apart met de klant overeengekomen of worden uitgevoerd door Maandag t/m vrijdag tussen 7 en 10 uur 's avonds zal plaatsvinden. Gedurende deze tijd kunnen de werkzaamheden worden belemmerd.

De responstijd is de periode vanaf de melding aan ILOGS door de klant totdat ILOGS schriftelijk (via ticketsysteem) of telefonisch contact opneemt met de klant. Als de periode van de responstijd de limiet voor onderhoudsgereedheid overschrijdt, gaat de responstijd verder met de start van de onderhoudsgereedheid op de volgende dag.

De responstijden voor fouten in de Klasse 1 binnen twee uur en in het geval van een fout Klasse 2 binnen vier uur.


4.4 Tijd voor probleemoplossing
Voor fouten van de Klasse 1 en Klasse 2 binnen twee uur nadat de foutmelding is bevestigd, wordt begonnen met het herstellen van de fout.


4.5 Veiligheid
Het systeem is uitgerust met standaard beveiligingsmaatregelen tegen hackers en virussen.

5. leveringsdatum

De overeengekomen leveringsdata kunnen alleen worden nagekomen als de klant alle noodzakelijke werkzaamheden en documenten heeft voltooid op de door ILOGS opgegeven data, in het bijzonder de goedgekeurde servicebeschrijving in overeenstemming met de specificaties van ILOGS. Punt 3.2verstrekt. ILOGS is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering en kostenstijgingen als gevolg van onjuiste, onvolledige of naderhand gewijzigde verstrekte informatie of documenten, en deze kunnen niet leiden tot verzuim van ILOGS. Alle daaruit voortvloeiende extra kosten zijn ten laste van de klant.

6. prijzen & betalingen

Alle prijzen zijn in euro's exclusief btw.

Facturen van ILOGS, inclusief btw, zijn betaalbaar binnen twee weken na ontvangst van de factuur, zonder enige aftrek en vrij van kosten. In het geval van bestellingen die uit meerdere eenheden bestaan (bv. programma's en/of opleidingen, uitvoering in fasen), heeft ILOGS het recht om te factureren na levering van elke afzonderlijke eenheid of dienst.

De naleving van de overeengekomen betalingstermijnen is een essentiële voorwaarde voor de uitvoering van de overeenkomst door ILOGS. Bij laattijdige betaling is de klant vanaf de tweede herinnering een verwijlintrest van 10% per jaar verschuldigd. ILOGS behoudt zich het recht voor om verdere schadevergoeding te eisen wegens wanbetaling. In elk geval moet de contractuele partner alle noodzakelijke en gepaste aanmanings- en inningskosten vergoeden.

Bezwaren tegen gefactureerde vorderingen moeten binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk door de klant worden ingediend, anders worden de vorderingen geacht te zijn erkend. Bezwaren voorkomen niet dat het factuurbedrag verschuldigd wordt.

Bovendien heeft ILOGS in geval van betalingsachterstand het recht om contractuele diensten uit contracten op te schorten na schriftelijke kennisgeving aan de in gebreke blijvende contractant, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

De vermelde tarieven zijn gecorrigeerd op basis van de Oostenrijkse consumentenprijsindex CPI 2005.

7 Auteursrecht en gebruik

Alle rechten op het gelicentieerde materiaal, met inbegrip van alle kopieën van het machineleesbare gelicentieerde materiaal die door de klant worden gemaakt, zelfs als dit is bewerkt, vertaald, ongewijzigd of gecombineerd met andere programma's, blijven bij ILOGS. De klant is verplicht om de copyrightvermelding van ILOGS op al deze kopieën aan te brengen. De klant verbindt zich ertoe om het licentiemateriaal - met inbegrip van kopieën van om het even welke aard, zonder beperking in de tijd - niet toegankelijk te maken voor derden. Elke openbaarmaking, zelfs in het kader van de ontbinding van het bedrijf of faillissement, maar ook de overdracht op korte termijn voor de productie van reproducties, zal leiden tot schadeclaims, waarbij in een dergelijk geval volledige schadeloosstelling moet worden betaald.

De klant stemt ermee in dat software op maat of delen ervan die in opdracht van de klant zijn gemaakt, door ILOGS worden hergebruikt voor algemeen gebruik. Hierdoor kan de maatwerksoftware kosteneffectiever worden gemaakt.

8. recht op annulering

In het geval dat een overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden door de enkele fout van ILOGS, heeft de klant het recht om van de betreffende softwarebestelling af te zien per aangetekende brief, indien de overeengekomen service niet in essentiële onderdelen wordt geleverd binnen de redelijke respijtperiode buiten de schuld van de klant.

Overmacht, arbeidsconflicten, natuurrampen en transportblokkades ontslaan ILOGS van zijn leveringsverplichting of geven ILOGS de mogelijkheid om de leveringstermijn te verschuiven.

Annuleringen door de klant zijn enkel mogelijk na schriftelijke toestemming van ILOGS. Indien ILOGS instemt met een annulering, heeft zij het recht om naast de geleverde diensten en gemaakte kosten een annuleringsvergoeding van 10% van de aankoopprijs of huur over twee jaar in rekening te brengen.

9. garantie

Er wordt op gewezen dat het volgens de stand van de techniek niet mogelijk is om fouten in softwareprogramma's onder alle gebruiksomstandigheden uit te sluiten. Het onderwerp van deze garantie is dat het gebruikte en niet door de klant bewerkte licentiemateriaal in principe bruikbaar is zoals beschreven in de productinformatie of de aanbieding en in principe werkt in overeenstemming met het begeleidende schriftelijke materiaal.

De garantieperiode van zes maanden gaat in bij levering of aanvaarding. Kennisgevingen van gebreken zijn alleen geldig als ze betrekking hebben op reproduceerbare gebreken en als ze schriftelijk worden gedocumenteerd binnen vier weken na levering van de overeengekomen dienst. In het geval van gerechtvaardigde kennisgevingen van gebreken, moeten de gebreken binnen een redelijke termijn worden verholpen, waarbij de klant alle nodige maatregelen voor het onderzoeken en verhelpen van gebreken mogelijk moet maken.

Correcties en aanvullingen die tot aan de oplevering van de overeengekomen dienst noodzakelijk blijken als gevolg van organisatorische en programmatische tekortkomingen waarvoor ILOGS verantwoordelijk is, worden kosteloos door ILOGS uitgevoerd.

ILOGS biedt tegen betaling assistentie, stelt fouten vast en verhelpt fouten en defecten waarvoor de klant verantwoordelijk is, evenals andere correcties, wijzigingen en aanvullingen. Dit geldt voor het verhelpen van defecten als er wijzigingen zijn aangebracht in het licentiemateriaal of de onderliggende infrastructuur (bijv. besturingssysteem, database, enz.) door de klant zelf of door een derde partij.

ILOGS biedt de klant de best mogelijke ondersteuning om dergelijke fouten te verhelpen. ILOGS garandeert echter niet de resultaten van de programmaondersteuning of dat alle storingen zijn verholpen.

Om de in de eerste alinea genoemde redenen kan niet worden gegarandeerd dat het licentiemateriaal vrij is van fouten. ILOGS garandeert met name niet dat de programmafuncties voldoen aan de eisen van de klant of dat ze samenwerken zoals door de klant geselecteerd.

10. claims van de klant & aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van ILOGS voor het licentiemateriaal of de werking is beperkt tot de terugbetaling van de aankoopprijs of, in het geval van een exploitatiemodel in de vorm van ASP of SaaS, maximaal zes maandelijkse kosten. De garantie vervalt indien het defect aan het licentiemateriaal het gevolg is van beschadiging achteraf, verkeerd gebruik of onjuiste toepassing.

10.1 Geen aansprakelijkheid voor gevolgschade
Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn schadeclaims tegen ILOGS (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims voor winstderving, onderbreking van bedrijfsfuncties, verlies van bedrijfsinformatie of andere geldelijke verliezen) die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van het gelicentieerde materiaal (softwarefouten, ASP-storingen, enz.) uitgesloten.

10.2 Wettelijke aansprakelijkheid
ILOGS is aansprakelijk voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid, garantie, kwaadwilligheid, letsel aan leven, ledematen en gezondheid wordt veroorzaakt in het kader van de wettelijke bepalingen.

11. niet-werving

De contractanten verplichten zich tot wederzijdse loyaliteit. Zij onthouden zich ervan om - ook via derden - werknemers van de andere contractant, die aan de uitvoering van de opdrachten hebben meegewerkt, voor de duur van het contract en tot twaalf maanden na de beëindiging van het contract te ronselen en in dienst te nemen. De contractant die in gebreke blijft, is verplicht een schadevergoeding te betalen ter hoogte van het bruto jaarsalaris van de werknemer.

12. gegevensbescherming en vertrouwelijkheid

De klant en ILOGS verbinden zichzelf en hun medewerkers ertoe de technische, commerciële en personeelsaangelegenheden van de andere contractant vertrouwelijk te behandelen en geen informatie hierover aan derden door te geven. De klant verzekert ILOGS dat aan hem gerichte schriftelijke concepten of offertes en hun inhoud vertrouwelijk zullen worden behandeld vanaf het moment dat ze voor het eerst worden ontvangen. Dit sluit in het bijzonder de bekendmaking of toezending van concepten, offertes of delen ervan aan derden uit. De geheimhoudingsplicht geldt ook onbeperkt voor de periode na beëindiging van een contract of overeenkomst.

13. duur van het contract

De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten en kan per aangetekende brief worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden tot 31 december van elk kalenderjaar.

Beide partijen doen echter uitdrukkelijk afstand van het recht om het contract op te zeggen vóór het verstrijken van 12 maanden na aanvaarding en volledige levering of uitrol van de bestelde hoeveelheid. Dit doet geen afbreuk aan het onontbeerlijke recht van opzegging om gegronde redenen. In het bijzonder geldt het onvermogen van de andere contractpartner om te handelen als een goede reden. Als de klant het contract om andere redenen voortijdig wil beëindigen, wordt het contract geacht te zijn beëindigd na aanvaarding van de verklaring door de andere partij onder de volgende voorwaarde:
In geval van voortijdige beëindiging van het contract door de klant om andere redenen, heeft ILOGS recht op minstens de helft van de lopende vergoedingen die verschuldigd zouden zijn geweest voor de duur van de afstand van opzegging, ongeacht het optreden en het bewijs van de schade die ILOGS heeft geleden of de fout van de opzeggende partij.

14. compensatie

14.1 Begin van facturering
In het geval van standaardsoftware vindt facturering plaats na oplevering. In het geval van maatwerksoftware en ASP/SaaS begint de facturering op de dag van acceptatie.

14.2 Afwikkelingshoeveelheid
Tenzij anders overeengekomen, wordt de hoeveelheid waarop de bestelling is gebaseerd gefactureerd. Door middel van een schriftelijk uitrolplan kan een gefaseerde ingebruikname worden overeengekomen en naar rato worden gefactureerd.

15. scheidbaarheidclausule

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze AV ongeldig of ontoelaatbaar zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de overige inhoud van dit contract. De contractanten zullen als partners samenwerken om een bepaling te vinden die de ongeldige bepalingen zo dicht mogelijk benadert.

16. normale werktijden

De normale werktijden zijn acht uur per dag. Het begint bij 08.00 uur en eindigt met een pauze bij 17.00 uur.

17. naam- en adreswijzigingen

De klant moet ILOGS onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van elke wijziging van zijn bedrijfsnaam of adres. Als er geen kennisgeving van wijziging wordt gedaan, worden documenten geacht door de klant te zijn ontvangen als ze naar het laatste door de klant opgegeven adres werden gestuurd.

18 Jurisdictie en slotbepalingen

De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit dit contract is de maatschappelijke zetel van ILOGS voor beide partijen.

Tenzij anders overeengekomen, zijn de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn tussen geregistreerde handelaren naar Oostenrijks recht ook van toepassing als de bestelling in het buitenland wordt uitgevoerd. Voor verkopen aan consumenten in de zin van de wet op de consumentenbescherming zijn de bovenstaande bepalingen alleen van toepassing voor zover de wet op de consumentenbescherming niet in andere dwingende bepalingen voorziet.

© 2024 ilogs gezondheidszorg GmbH
Selecteer uw regio
Oostenrijk
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
De inhoud is aangepast aan het door jou geselecteerde land. Aanbiedingen, producten en prijzen kunnen per land verschillen.